You are currently viewing EAUTOM 2024

EAUTOM 2024

EAUTOM 2024:

Esta convocatòria té per objecte concedir subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Per a poder concedir la subvenció a les persones sol·licitants es requerirà:

a) Que la contractació s’haja efectuat a partir de l’1 de gener de 2024 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.

b) La persona contractada ha d’haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació en LABORA Servici Valencià d’Ocupació i Formació fins a la seua contractació. No s’entendrà complit este requisit si la inscripció es produïx el dia en què s’inicia la relació laboral.

c) La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusiu, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

Enllaç al tràmit: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=96285&version=amp