AJUNTAMENT

Junta de Govern

La Junta de Govern Local existeix als municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants, i en els de menys, quan així ho dispose el seu Reglament Orgànic o així ho acorde el Plenari de l’Ajuntament. Està integrada l’alcaldessa que la presideix, i per tres regidors o regidores nomenats per l’alcaldessa-presidenta. El nombre de regidors i regidores, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la corporació municipal. D’entre els seus membres, es nomenarà els tinents d’alcalde.

És atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern, l’assistència permanent a l’alcaldessa en l’exercici de les seues funcions. Així mateix, la Junta exercirà les atribucions que li deleguen l’alcaldia, el plenari municipal i aquelles que expressament li assignen les lleis.

La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al qual disposen el articles 52 i 53 del Reglament Orgànic Municipal vigent i celebra sessió ordinària amb periodicitat setmanal, els divendres a les 13.00 hores.

La Junta de Govern per al mandat 2023-2027 està integrada per les següents persones:

Presidenta:

Alicia Tusón Sánchez

Regidors i regidores:

Inmaculada C. Bartual Carretero
Borja Martínez Martínez 

Salustiano Domingo Catalá

ajuntament

La Junta de Govern Local té delegades les següents matèries:

  • Atorgament de llicències urbanístiques d’obra major, llicències de parcel·lació o certificat de la innecessarietat, llicències de primera ocupació i cèdules de garantia urbanística, així com altres tipus d’autoritzacions o instruments d’intervenció administrativa que els substituisquen.
  • Atorgament dels instruments d’intervenció administrativa ambiental de competència municipal i canvis de titularitat d’estos.
  • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses i concertació de les operacions de tresoreria que foren competència de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les hisendes locals.
  • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.
  • Sancionar les faltes de desobediència o per infracció de les ordenances municipals, en els casos en què d’acord amb la normativa vigent resulte de la competència de l’alcaldia.
  • Les competències de l’Ajuntament com a òrgan de contractació respecte de contractes i concessions i adquisició d’immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes de Sector públic.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
  • Concessió d’ajudes que siguen competència de l’Alcaldia i aprovació de les Bases Reguladores de Subvencions de la seua competència.
  • Aquelles altres no previstes en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i que l’Alcaldia considere convenient sotmetre, puntualment, a la decisió de la Junta de Govern locale