SERVEIS

Serveis Generals

Padró d’Habitants

El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les dades constitueixen la prova de residència a una localitat i s’usen per a l’elaboració del Cens Electoral. El servei s’encarrega de tramitar les altes, variacions i baixes al registre.

Les persones que viuen a l’estat espanyol estan obligades a inscriure’s al padró del municipi on resideixen habitualment. Els que viuen a més d’un municipi s’han d’inscriure en el que residisquen més temps. Els veïns han de comunicar les variacions en les seues dades d’inscripció, especialment, els canvis de domicili dins del terme municipal.

Documentació a presentar per a realitzar la inscripció/modificació al padró:

1- Full padronal complimentat i signat. (disponible a l’oficina del padró). 2- Documentació acreditativa d’identitat:

Espanyols:

DNI, obligatori per a majors de 14 anys.

          Estrangers:
    • Ciutadans membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa: Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió, en el que conste el número NIE (Número d’Identitat d’Estranger) junt al document acreditatiu de la identitat o passaport expedit per les autoritats del seu país.
    • Resta: Targeta d’identitat d’estranger expedida per les autoritats espanyoles, en la que conste el NIE o passaport expedit per les autoritats del seu país.

Menor d’edat:

    • Fins a 14 anys: llibre de família o certificat de naixement, en cas  que no disposen d’un document d’identificació.
    • Majors de 14 anys: Els mateixos documents exigits per als majors d’edat. Els documents d’identitat han d’estar en vigor.
3- Documentació acreditativa de representació de menors i incapacitats

Menors no emancipats: Llibre de família o certificat de naixement.

Empadronament amb un sol progenitor:

Resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda i custòdia del menor i declaración responsable d’estar en vigor i no existir altra posterior que modifique els seus terminis segons model facilitat per l’ajuntament.

Si la guarda i custòdia és compartida, haurà d’aportar-se l’acord dels dos progenitors.

Si no hi ha resolució judicial serà necessària l’autorització de l’altre progenitor. En el seu defecte haurà d’aportar-se declaració responsable justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l’altre progenitor, segons model subministrat per l’ajuntament.

Incapacitats: resolució judicial que acredite la representació legal.

4- Documentació acreditativa del domicili.

Títol de propietat de la vivenda (escriptura, contracte de compravenda, nota del registre..)

Contractació vigent de lloguer de vivenda per a ús de residència habitual acompanyat de l’últim rebut de lloguer.

En cas d’autorització de persona empadronada, títol acreditatiu de la possessió efectiva de la vivenda (propietat, lloguer…)

Quan es presenten autoritzacions, s’hauran d’acompanyar en fotocòpia els documents d’identitat dels autoritzats.

Documents d’interés:

Enllaços d’interés:

Responsable:

Nuria Biot Navarro

Atenció:

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores