TRANSPARÈNCIA

Transparència econòmica

Dins d’esta categoria es publica la següent informació de caràcter econòmic:

  • Informació sobre els contractes: el seu objecte, duració, import de licitació i d’adjudicació, procediment utilitzat per a la seua celebració, instruments a través dels que s’haja publicitat, nombre de licitadors participants en el procediment, identitat de l’adjudicatari, modificacions del contracte, desistiment i renúncia dels contractes.
  • Convenis subscrits: parts signants, objecte, termini de duració, modificacions, obligats a la realització de les prestacions i, en el seu cas, les obligacions econòmiques convingudes. També es publiquen els encàrrecs de gestió, identificant el seu objecte, pressupost, duració, obligacions econòmiques i subcontractacions realitzades.
  • Subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
  • Informació de caràcter pressupostari, identificant les principals partides assignades als diferents organismes i entitats i incloent el seguiment de la seua execució.
  • L’informe anual sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, previst en l’article 17.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
  • Informació sobre els comptes anuals, així com els informes d’auditoria i fiscalització dels quals siguen objecte.
  • Retribucions íntegres percebudes anualment pels alts càrrecs. La publicació es realitza respecte de les retribucions percebudes en l’exercici immediatament anterior.
  • Resolucions de compatibilitat que siguen concedides als empleats públics així com les autoritzacions per a l’exercici d’activitats privades concedides a un alt càrrec una vegada haja cessat del seu lloc públic.
  • Informació de caràcter estadístic que permeta valorar el nivell de compliment i la qualitat dels serveis públics per ells prestats.
Béns immobles
Béns mobles o d'alt valor econòmic
Cotxes oficials
Termini mitjà de pagament a proveïdors
Pressupostos
Planificació i gestió del personal

Contractació

Borsa d’ocupació

Oferta Aux. Administratiu

Oferta d’Ocupació

Oferta Policia Local

Socorrista 2019

Subvencions