Política de privacitat

Les dades personals dels usuaris del Portal seran tractats de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establides en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L’accés i/o ús la Web de l’Ajuntament de Serra atribueix la condició d’Usuari. Des d’aquest accés i/o ús, es considera que s’accepten per l’usuari les presents condicions d’ús del Portal Web de l’Ajuntament de Serra. La web de l’Ajuntament de Serra respecte als usuaris és un mitjà d’atenció als usuaris mitjançant la qual poden realitzar determinades gestions relacionades amb l’Ajuntament i obtindre informació dels diversos serveis municipals i activitats relacionades amb els fins d’aquesta Administració local.

Finalitats

Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.

No es prenen decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el *RGPD:
1. Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.
2. Relació contractual.
3. Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.
4. Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
5. Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
6. Legislació significativa bàsica:
o Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
o Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
o Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
o Legislació específica dels serveis municipals. Depén de cada tractament.
Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser *legitimantes i/o complementàries en tractaments concrets, en els quals s’indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seua comunicació (d’ofici).

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Serra, Registre d’Entrada, *AJUNTAMENT DE SERRA (VALÈNCIA)

c/ Sagunt, 31. C.P. 46118 València
CIF P-4623000-I
*Tel: 96 1688443 – Correu electrònic: ayuntamiento@serra.es”

Indicant “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
1. Correu ordinari. Recomanat (no obligatori) correu certificat.
2. Instància presencial o en Seu Electrònica.
3. Correu electrònic dirigit a: ayuntamiento@serra.es ……………………
En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa Vosté ha d’incloure còpia o referència d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional octava de la *LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona interessada, ha d’acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta.

Transferències internacionals.

No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fora necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.
Jutjats i Tribunals de la ciutat de *Lliria (València).