ACTUALITAT

Servei d’alertes informatives Whatsappban

L’Ajuntament de Serra ofereix a la ciutadania el Servei d’Informació gratuïta per WhatsApp “Whatsapp ban”. Amb esta aplicació de missatgeria instantània el veïnat podran accedir de manera ràpida i sense cap tipus de cost a la informació del municipi: avisos, bans, agenda cultural i de serveis. Este servei també podrà ser utilitzat per a facilitar en temps real informació a la ciutadania en situacions d’alerta.

El servei farà ús de les llistes de difusió per enviar missatges informatius, per la qual cosa cap persona que estiga subscrita al servei podrà conéixer les dades d’altres usuaris. En línia amb tu funcionarà com un canal unidireccional. En cap cas és un canal per a ficar-se en contacte amb l’Ajuntament.

Per a subscriure’s i rebre informació sobre el municipi caldrà seguir els següents passos:

  1. Guardar com a contacte el telèfon del Servei d’Informació de WhatsApp de l’Ajuntament: 685 45 52 40
  2. Enviar un WhatsApp amb el següent text: ALTA seguit del nom i cognom per al servei general i ALTA UPT seguit del nom i cognom per al servei específic de la urbanització Torre de Portaceli. El contacte quedarà guardat i passarà a formar part de la llista de difusió.
  3. Es rebran un màxim de dos alertes informatives al dia, a no ser que existisquen avisos urgents.

Per a donar-se de baixa del servei “whatsapp ban”, s’haurà d’enviar un WhatsApp amb la paraula BAIXA seguida del teu nom i cognom. o 

INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS DEL SERVEI ALERTES INFORMATIVES WHATSAPP BAND

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en relació al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.), S’INFORMA:

  • Les dades de caràcter personal sol·licitats i facilitats per vosté, són incorporats un fitxer de titularitat privada el responsable de la qual i únic destinatari és l’AJUNTAMENT DE SERRA EN RELACIÓ AMB EL SERVEI ALERTES INFORMATIVES WHATSAPP BAN.
  • Només seran sol·licitats aquelles dades estrictament necessàries per a prestar adequadament els serveis sol·licitats (SERVEI ALERTES INFORMATIVES WHATSAPP BAN).
  • Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establides legalment, i en cap concepte són cedits o tractats per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment de l’usuari, excepte en aquells casos en els quals fora imprescindible per a la correcta prestació del servei.
  • Una vegada finalitzada la relació entre l’el AJUNTAMENT DE SERRA i l’USUARI del SERVEI ALERTES *INFORMATIVES WHATSAPP BAN les dades seran arxivades i conservades, durant un període temps mínim de dos anys, després de la qual cosa seguirà arxivat o en defecte d’això seran retornats íntegrament al USUARI.
  • Les dades que facilitats per l’USUARI seran inclosos en el Tractament denominat USUARIS DEL *SERVEI ALERTES INFORMATIVES WHATSAPP BAN DE L’AJUNTAMENT DE SERRA, amb la finalitat de gestió del servei indicat, contacte, i de totes les gestions relacionades amb els usuaris i manifestant l’usuari el seu consentiment. També s’ha informat l’usuari de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a l’AJUNTAMENT DE SERRA amb domicili a Serra (València), carrer Sagunt, núm. 31, o remetent-ho per correu electrònic a ayuntamiento@serra.es

Així mateix, l’USUARI DEL SERVEI ALERTES INFORMATIVES WHATSAPP BAN DE L’AJUNTAMENT DE SERRA consent en què el responsable tracte les seues dades personals continguts en el present document, amb l’única finalitat de gestionar les autoritzacions informades respecte al citat servei. Tot això amb el mateix contingut i drets contemplats en els paràgrafs anteriors.