SERVEIS

Serveis Generals

Gestió Tributària i Recaptació

El departament de Gestió Tributària i Recaptació s’encarrega de la gestió dels ingressos tributaris, preus públics, ordenances fiscals, etc que són de competència municipal.

OCUPACIÓ:
Obtenció de guals permanents.
Ocupació de la via pública: terrasses, materials, enderrocs, carpes, canals, subsòl.
Ocupació de sòl amb antenes.

SERVEIS MUNICIPALS:
Aula Matinera CEIP Sant Josep i Escoleta Infantil.
Expedients Escoleta Infantil Municipal.
Expedients Aula de Respir.

TRÀNSIT
Canvi de permís de circulació.

PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL

PLUSVÀLUES
Gestió de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

EXPEDIENTS DE FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTÀRIS

GESTIÓ DE PADRONS MUNICIPALS
Guals.
Conservació de camins.
Taxa de recollida de fem i residus vegetals.

Col·laboració amb la gestió tributària i recaptació de la Diputació de València
IBI urbà i rústic.
Impost Vehicles Tracció Mecànica (IVTM).
IAE.
Taxa Tractament Residus Sòlids Urbans (TTRU).

Domiciliacions, altes, baixes, canvis de titularitat, reclamacions, compensacions, bonificacions o exempcions IVTM, família nombrosa…

Documentació d’interés:

Horari d’atenció:

dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 hores

Responsable:

Marisa Navarro Navarro

Enllaços d’interés:

Oficina Tributària Diputació de València en Llíria

Cadastre