SERVEIS

Benestar

Servei d’Ajuda a Domicili

El Servei d’Ajuda a Domicili és un servei públic gratuït gestionat per l’Ajuntament de Serra a través de la regidoria de Benestar Social. És una prestació social bàsica del sistema públic de serveis socials que es du a terme al domicili de l’usuari. Va adreçat a aquelles persones que per la seua edat o falta d’autonomia es troben en situació de risc de patir determinades carències que els dificulte el normal desenvolupament enfront de les necessitats i activitats de la vida diària.

L’objectiu principal del programa del SAD és incrementar l’autonomia personal i/o familiar, afavorint la permanència en el propi entorn de la persona. Al mateix temps que es millora la qualitat de vida, la participació i la integració en la vida social de les persones beneficiàries del servei.

Per sol·licitar este servei, s’han d’adreçar a l’àrea de Benestar Social, el personal tècnic s’encarregarà d’estudiar el cas i fer un seguiment.

Horari d’atenció al públic:

Dijous de 9.00 a 14.00 hores

Tècnic de l’àrea:

Mª Carmen Domingo Puig