TRANSPARÈNCIA

Transparència normativa

Es publica informació sobre els Projectes de Llei, Reials decrets legislatius i Reials decrets en les seues diferents fases de tramitació. Les memòries de l’anàlisi d’impacte normatiu també són objecte de publicació, així com les ordres ministerials de caràcter normatiu que siguen aprovades pels diferents Departaments.

Així mateix, es publica informació de rellevància jurídica com les directrius, instruccions, acords, circulars o altres documents així com les respostes a consultes sempre que suposen una interpretació del Dret o tinguen efectes jurídics enfront de tercers.