AJUNTAMENT

Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguen informació i participació completes en la política municipal. Les comissions tenen caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.
Les comissions informatives permanents ajusten el seu funcionament a què disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, celebrant sessions ordinàries amb la mateixa periodicitat que el Plenari Municipal, trimestral.

Existeixen dos comissions:

Comissió informativa nº 1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal, règim intern, esports, joventut i festes

Presidenta: 

Alicia Tusón Sánchez (PSPV- PSOE)

Regidors i regidores: 

Mª Victoria Ibáñez Navarro (PSPV-PSOE).
Susana Navarro Fernández (PSPV-PSOE)
Marian Sanchis Izquierdo (UNIDES PER SERRA EUPV-PODEM)
Mª Rosario Martinez Cáceres (PP)
Mónica Martínez Ciudad Real (Ciudadanos)

Comissió informativa nº 2 urbanisme i serveis, agricultura i medi ambient, educació, cultura i turisme i serveis socials i igualtat

Presidenta:

Alicia Tusón Sánchez (PSPV-PSOE)

Regidors i regidores:

Mª Victoria Ibáñez Navarro  (PSPV-PSOE)
Susana Navarro Fernández (PSPV-PSOE)
Marian Sanchis Izquierdo (UNIDES PER SERRA EUPV-PODEM)
Patricia Amador Romero (PP)
Mónica Martínez Ciudad Real (Ciudadanos)