ÀREES MUNICIPALS

Economia i Hisenda

L’àrea d’Economia i Hisenda s’encarrega de l’obtenció de recursos financers per a desenvolupar l’activitat municipal. Té com a missió la gestió dels ingressos i les despeses municipals i exerceix la potestat de gestionar i exigir tributs com a mitjà per a redistribuir la riquesa.

S’encarrega també de la formació dels projectes de pressupostos, la planificació econòmica i de les inversions, l’elaboració de projectes estratègics i operacions de crèdit.

S’estructura en dos departaments principals:

Intervenció que s’encarrega del control pressupostari i de la comptabilitat municipal

Gestió tributària i recaptació que realitza la gestió d’ingressos tributaris, preus públics, etc.