SERVEIS

Serveis Generals

Oficina Tècnica / Urbanisme

L’Oficina Tècnina/Urbanisme de l’Ajuntament de Serra atén totes les consultes sobre el planejament urbanístic, cadastre, sol·licitud de llicències d’obres i ambientals entre altres.
Ubicada a la primera planta de l’Ajuntament de Serra ofereix també els següents serveis d’informació:

  • Control de la legalitat urbanística (llicències d’obra, declaracions responsables, llicències de segregació, ocupació, etc.)
  • Expedició de certificats urbanístics i d’ubicació de parcel·les.
  • Classificació i qualificació de les parcel·les (entrega de plànols, normativa urbanística i municipal aplicable).
  • Control de la legalitat ambiental i establiments públics (llicències ambientals, declaracions responsables, comunicacions d’activitats innòcues..)
  • Informació cadastral (plànols, cèdules) i identificació de finques rústiques i urbanes.
  • Informació sobre planejament urbanístic, normes subsidiàries.
  • Electrificació
  • Enllumenat públic.

Arquitecte Tècnic:

Juan Carlos García Serrano

Arquitecte:

Jorge Gil Martínez

Atenció:

Dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 hores. Arquitecte amb cita prèvia.

Documentació d’interés: