TRANSPARÈNCIA

Transparència institucional

Conforme a l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest apartat recull tota la informació relativa a:

  • L’estructura de l’organisme o entitat
  • Les seues funcions
  • La normativa destacada
  • El seu organigrama
  • Els currículums dels seus alts càrrecs
  • Els Plans i programes anuals i pluriennals que hagen sigut aprovats així com els seus indicadors d’avaluació i compliment.

La informació facilitada correspon a l’Administració General de l’Estat i els seus organismes vinculats o dependents.

Alts Càrrecs

Les resolucions de compatibilitat després del cessament, així com les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats incloses en l’àmbit de l’aplicació d’aquest títol. Igualment, es faran públiques les indemnitzacions percebudes, en el seu cas, en ocasió de l’abandó del càrrec.
Declaracions d’alts càrrecs.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern ha modificat l’article 14.4 de la llei 5/2006 de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de manera que la publicació de les declaracions de béns inclou no sols als membres del Govern i dels Secretaris d’Estat com abans, sinó que s’ha ampliat a la resta d’alts càrrecs de la *AGE la declaració de la qual no es publicava fins ara.

La publicació d’aquesta informació ha de fer-se d’acord amb el que es preveu pel Reial decret 432/2009, de 27 de març: abans del 30 de setembre de cada any es publicarà la informació respecte dels membres del Govern, Secretaris d’Estats i altres alts càrrecs que hagen pres possessió o cessat entre l’1 de juliol de l’any anterior i el 30 de juny de l’any en curs.

Òrgans col·legiats

Convocatòria Junta de Govern

Actes Juntes de Govern

Convocatòria Plenari

Actes Plenaris

Alts Càrrecs

Les resolucions de compatibilitat després del cessament, així com les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats incloses en l’àmbit de l’aplicació d’aquest títol. Igualment, es faran públiques les indemnitzacions percebudes, en el seu cas, en ocasió de l’abandó del càrrec.
Declaracions d’alts càrrecs.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern ha modificat l’article 14.4 de la llei 5/2006 de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de manera que la publicació de les declaracions de béns inclou no sols als membres del Govern i dels Secretaris d’Estat com abans, sinó que s’ha ampliat a la resta d’alts càrrecs de la *AGE la declaració de la qual no es publicava fins ara.

La publicació d’aquesta informació ha de fer-se d’acord amb el que es preveu pel Reial decret 432/2009, de 27 de març: abans del 30 de setembre de cada any es publicarà la informació respecte dels membres del Govern, Secretaris d’Estats i altres alts càrrecs que hagen pres possessió o cessat entre l’1 de juliol de l’any anterior i el 30 de juny de l’any en curs.

Òrgans col·legiats

Convocatòria Junta de Govern

Actes Juntes de Govern

Convocatòria Plenari

Actes Plenaris