SERVEIS

Serveis Generals

Secretaria Intervenció i Tresoreria

Les funcions de la Secretaria són:

  • Fe pública: sobre actes i resolucions dels òrgans de govern i unipersonals i col·legiats de l’Ajuntament, i si és el cas la subscripció de les certificacions i notificacions corresponents.
  • Assessorament legal preceptiu: als òrgans unipersonals i col·legiats de la corporació amb relació amb els expedients, emissió d’informes en el supòsit que se li ordene pel president de la corporació o ho sol·liciten, almenys, un terç dels regidors i regidores, i/o quan es tracte d’assumptes que requerisquen una majoria especial.
  • Direccions i coordinació de les diverses àrees, dependències, serveis i/o unitats en l’àmbit de l’administració general municipal.
  • Normalització d’expedients a fi d’agilitzar i dotar de major eficàcia els serveis generals del municipi. Les que expressament se li encomanen pels òrgans de govern municipals.

La funció Interventora es relaciona amb el concepte de fiscalització o control de la gestió economicofinancera pública a fi que s’ajuste a la legislació vigent en cada moment. D’altra banda també és responsabilitat de la Intervenció, la comptabilització que resulta de l’execució del pressupost de despesa i d’ingressos i la que resulte de la situació econòmica i patrimonial de l’Ajuntament.

Finalment és l’encarregada del registre general de factures i atenció als proveïdors.

Secretària Interventora Tresorera:

Elena Campos Aloy

Horari d’atenció:

Dimecres de 10.00 a 14.00 hores

Tresoreria

Tècnic contable:

Margarita Carretero Navarro

Horari d’atenció:

Dimarts i dijous de 12.00 a 14.00 hores

Contractació

Responsable:

Vicente Sanchis Navarro

Horari d’atenció:

Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores