ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari 16 de febrer


1º.- Dictamen sobre aprovació pressupost municipal de l’any 2022, plantilla de personal i bases d’execució ( Exp. 1147/2021).

L’alcaldessa, Alicia Tusón, informa que es porta al ple el pressupost municipal per al present any, uns comptes que es basen en el control de la despesa pública i la cerca de l’eficiència i eficàcia en la gestió municipal. Un pressupost que segueix la senda empresa fa quatre anys de no generar endeutament sinó que la gestió va encaminada a reduir-ho considerablement al mateix temps que es puguen seguir endavant amb els projectes per a la ciutadania. Un pressupost d’ingressos i despeses amb una estimació de 3.565.790,40 € que es caracteritza per una millora i manteniment dels serveis municipals, un augment en les subvencions a l’esport i una major despesa en serveis en educació, joventut i als majors. Un pressupost que té en compte l’agenda 2030 i la sostenibilitat i que continua fent costat als col·lectius del nostre municipi. Els comptes reflecteixen una disminució de la inversió amb càrrec a fons propis que es finançaran amb el pla d’inversions i altres subvencions.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2) Total 7; Abstenció C’S (1); En contra PP (2).

2n.- Dictamen sobre modificació ordenança fiscal reguladora de l’Imposat Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana Plusvàlua (Exp. 1552/2021).

Se sotmet a votació la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost Increment Valor Terrenys de Naturalesa Urbana després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la alguns articles. Una modificació que rebaixa considerablement aquest impost municipal i que no s’aplicarà si no hi ha increment del valor dels terrenys, que estableix bonificacions per causa de mort, que el període d’aplicació del coeficient s’aplica anualment i que l’interessat podrà sol·licitar l’aplicació de la liquidació que li resulte més beneficiosa.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); C’S (1) Total 8; En contra PP (2).

3r.- Dictamen adhesió a la Declaració de Valladolid “El compromís de les ciutats per l’economia circular” (Exp. 113/2022).

Es proposa l’adhesió a la Declaració de Valladolid el compromís de les ciutats per l’economia circular, un document amb setze propostes en favor de la defensa del medi ambient i la sostenibilitat i que posa en relleu el paper dels Governs Locals.

S’aprova l’adhesió per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10.

4t.- Declaració de la Fira de la Calderona-Dia de la Cirera com a festa d’interés turístic de la Comunitat Valenciana (Exp. 111/2022).

Se sotmet a votació sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració de la Fira de la Calderona –Dia de la Cirera com a festa d’interés turístic de la Comunitat Valenciana.

S’aprova la sol·licitud de declaració per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10.

5é.- Dictamen aprovació ordenança fiscal reguladora de la taxa per aparcament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal de la plaça S. M. La Primitiva (Exp. 116/2022).

Se sotmet a votació l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aparcament de vehicles en el pàrquing subterrani municipal. Una ordenança que inclou bonificacions per la compra en els comerços locals la despesa del qual assumirà l’ajuntament.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); C’S (1) Total 8; Abstencions PP (2).