ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari 5 d’octubre


1º.- Actes sessions anteriores, amb data 16 de juny i 28 de juliol de 2021.
Es passen a votació les dos actes dels plenaris amb data 16 de juny i 28 de juliol de 2021. S’aproven les actes per unanimitat, PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8

2º.-.Informe d’alcaldia.
L’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón, fa un repàs de les obres que començaran en unes setmanes com la tercera fase d’ampliació del Poliesportiu Municipal Héctor Catalá, la reforma del saló d’actes de la Casa de la Cultura. També informa dels treballs de renovació i millora de l’evacuació d’aigües residuals al camí del Campament i que es continuen amb els treballs de manteniment i reparació de vials públics.
Acaba la seua intervenció ressaltant que s’iniciarà el procés per a cobrir quatre places d’agent de Policia Local, augmentant així la seguretat ciutadana i la dels propis agents.

3º.- Aprovació definitiva del compte general 2020.
S’aprova definitivament el compte general 2020 amb els següents vots a favor: PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2) Total 6; Abstencions: PP (1); C’S (1) Total 2.


4º.- Nomenament fill predilecte Héctor Catalá Laparra.
Se sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa per nomenar a Héctor Catalá com a fill predilecte per la seua trajectòria al món esportiu, a proposta de l’alcaldia.
S’aprova per unanimitat: PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 8

5º.- Assumptes extraordinaris.
No hi ha assumptes extraordinaris a incorporar.

6º- Dació de compte dels decrets d’alcaldia presidència.
Es dona compte dels decrests de l’alcaldia presidència de la 289 a la 385 de 2021.

7º.- Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local.
Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local, de la 15, de 14 de maig a la 29, de 10 de setembre de 2021.

8º.- Precs i preguntes.