ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari 1 de juny 2022

1r Dictamen proposta nomenament regina de les festes 2022.

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió informativa nº1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal i règim interior, esports, joventut i festes que proposa com a reina de les festes a la senyoreta Marina Domingo Ros, persona que va presentar la seua candidatura per a ostentar el títol per a enguany.

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); TOTAL 9.

2n.- Dictamen reconeixement extrajudicial 1/2022.

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió nº1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal i règim interior, esports, joventut i festes sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits per valor de 49.548,00 € que prové de les contractacions de la borsa d’ocupació social.
Vots a favor. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); TOTAL 7. Abstencions, PP (2).

3r.- Dictamen modificació de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria.

Se sotmet a votació la proposta de dictamen de la comissió nº1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal i règim interior, esports, joventut i festes sobre modificació de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals per 349.136,57 €, majoritàriament per a inversions directes. El desglossament de les inversions quedaria de la següent manera: 50.000 € per a la rehabilitació de l’ermita de Sant Josep i la Creu, 50.000 € per a l’adquisició dels terrenys de la torre de Ria i demolició de les casetes annexes, 40.000 € per a la reforma del centre mèdic, 39.000 per a inversió turística, 24.000 € per a la reposició del mur del carrer València, 22.000 € per a l’ampliació elèctrica del Poliesportiu Municipal, 20.000 € per a l’aportació municipal en les obres de millora de la xarxa de sanejament de la plaça del Castell, 19.700 € per a la regularització pous del municipi, 9000 € per a equips multimèdia a casa de la Cultura, 9680 € per a les despeses externes biblioteca o 15.000 € per als serveis de recaptació.

Vots a favor. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); TOTAL 7. Abstencions, PP (2).

4t.- Dictamen adapatación estatuts Mancomunitat Camp de Túria.

Se sotmet a votació el dictamen de la comissió d’adaptació dels estatuts de la Mancomunitat Camp de Túria a la Llei 21/2018 per a adaptar la mancomunitat a entitat d’àmbit comarcal.

Vots a favor. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); TOTAL 7. En contra, PP (2).

Una vegada acabat el útlim punt de l’ordre dia se sotmet a votació la convocatòria d’urgència del següent ple, al no quedar inclòs per error el punt en la primera convocatòria.

1r.- Declaració de la urgència.

Se sotmet a votació la urgència del ple. S’aprova per unanimitat.

2n.- Adjudicació si escau, de la concessió administrativa posada en marxa de les instal·lacions de la “La Llar” de Serra, per al seu ús com càmping i activitats complementàries.

Se sotmet a votació l’adjudicació a 1 Respir SY S.L., única empresa que ha presentat oferta a la licitació després de la seua valoració per la mesa de contractació.

S’aprova l’adjudicació per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); TOTAL 9.