ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari 11 d’octubre

1r. Aprovació definitiva del compte general 2022.

Se sotmet a votació l’aprovació definitiva del compte general 2022 que contsta de balanç, compte de resutlats econòmics patrimonials, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, estat de liquidació del pressupost i memòria.
El compte general presenta un resultat preessupostari ajustat de 635.375,77 €.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) TOTAL 6. En contra, PP (2); VOX (1), TOTAL 3. Abstencions: Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 2.