ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari ordinari 30 de març de 2022

Abans de començar el plenari es dona compte de la resolució d’Alcaldia número 146/2022 per la qual es declara dol oficial per al dia 30 de març pels fets ocorreguts diumenge passat 27 que van posar fi a la vida del veí de Serra, José M.N. Una resolució que trasllada la condolença i solidaritat a la família del jove i que condemna qualsevol forma de violència. Després de la dació de compte, es guarda un minut de silenci.

1r.- Actes sessions anteriors, de data 22 de desembre 2021 i 16 de febrer de 2022.

Es passen a votació les dos actes dels plenaris amb data de 22 de desembre de 2021 i 16 de febrer de 2022.

S’aproven les actes per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10.

2n.- Informe d’alcaldia.

L’alcaldessa agraeix l’assistència al ple i la solidaritat de tot el veïnat i les famílies que han acollit a persones refugiades de la guerra d’Ucraïna. S’informa que s’ha obert un centre d’acolliment temporal en l’edifici de les germanes Mantellate per a acollir a diferents famílies. L’alcaldessa informa al plenari que s’ha obert a les visites la torre de l’Ermita després de la restauració, així com la Casa de la Cultura després de les obres de remodelació de la sala d’actes. Així mateix, s’informa que les obres de la tercera fase del poliesportiu municipal estan molt avançades i que conclòs el procés selectiu de 4 policies, en breu s’inicia el servei 24 hores.

3r.- Dictamen sobre modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei municipal d’instal·lacions esportives, piscines i altres serveis anàlegs (Exp. 272/2022)

S’informa del dictamen de la comissió sobre modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei municipal d’instal·lacions esportives que regularà el preu pel lloguer de les noves pistes de pàdel i multiusos del poliesportiu. Sent el preu d’aquestes: pàdel 7 € sense llum, 12 € amb llum; pista polivalent 9 € sense llum, 14 € amb llum.

Vots a favor. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); C’S (1) TOTAL 8. Abstencions, PP (2).

4t.- Donar compte liquidació any 2021. (Exp. 169/2022)

Es dona compte de la liquidació de l’exercici pressupostari 2021. A 31 de desembre l’ajuntament disposava en fons líquids 715.000 €. Drets pendents de cobrament 4.198.000 €. Obligacions pendents de pagament 653.435 €. Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.037.580,06 que l’ajuntament podrà disposar per a realitzar inversions amb fons propis.

5é.- Dictamen aprovació pla director del Castell. (Exp. 337/2021).

S’informa que el pla director del Castell està redactat i presentat en la Conselleria de Cultura i se sotmet a aprovació del ple.

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10.


6é.- Modificació d’actes festius amb ús de foc o artefactes pirotècnics. (Exp. 1327/2021).

S’informa que s’inclou als actes festius amb ús de foc o artefactes pirotècnics la festa del Mig Any de Sant Roc i l’acte pirotècnic que es realitza a la urbanització Torre de Portaceli.

S’aprova la modificació per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10.


7é.- Plec dictamen en relació amb el plec de condicions que ha de regir per a la posada per a la posada en marxa de les instal·lacions de la *Llar de Serra per al seu ús com *cámping i activitats complementàries (Exp. 35/2022)

Se sotmet a votació el dictamen per a licitar per concessió administrativa a 30 anys l’edifici de la Llar. Una concessió que precisarà d’una inversió de 200.000 € per part de l’adjudicatari durant els dos primers anys i un cànon de 9.600 € anuals.

Vots a favor. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-*PODEM) (2); TOTAL 7. Abstencions, PP (2); C’S (1) Total 3.

8é.- Moció grup Partit Popular de suport a Ucraïna.

Es dona compte de l’errada en l’enunciat de la moció. La moció de suport a Ucraïna és institucional de tots els grups polítics i en ella es condemna la invasió russa al mateix temps que es propugna la pau com a mitjà per a la resolució de conflictes i la col·laboració de l’Ajuntament de Serra dins de les seues possibilitats.


9é.- Moció grup Unides per Serra “Sàhara”.

Es presenta la moció per part de Unides per Serra de suport a l’autodeteminació del puoble Sahraui.
Vots a favor Unides per Serra (2), Total 2; abstencions PSPV-PSOE (5); C’S (1), TOTAL 6; en contra PP (2). Total 2.
Després de l’empat, pel vot de qualitat de l’alcaldia, s’aprova la moció.


10é.- Declaració institucional lluita contra el frau.
S’informa d’aquesta declaració de lluita contra el frau i de la necessitat d’executar un pla antifrau que s’adjudicarà en pel consistori.

11é.- Assumptes extraordinaris.
No hi ha assumptes extraordinaris a incorporar.

12é.- Informes trimestrals de morositat.
Es dona compte dels informes trimestrals de morositat, sent el període mitjà de pagament del 4t trimestre de 38,88 dies

13é- Dació de compte dels decrets de l’alcaldia presidència.
S’adona dels decrets de l’alcaldia presidència del 519 de 2021 al 109 de 2022.

14é.- Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local.
S’adona de les actes de les Juntes de Govern Local, de la 38 d’11 de novembre a la 4 del 2022, de 28 de gener.

15é.- Precs i preguntes.