ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari 16 de juny

1r.- Presa de possessió de Mónica Martínez Ciudad-Real, del grup municipal Ciutadans.
Pren possessió del càrrec de regidor, Mónica Martínez Ciudad-Real, pel grup municipal Ciutadans, en substitució del dimitit José Enrique Martínez Lloris.

2n.- Votació urgència inclusió en l’ordre del dia de la Ratificació pel ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2021: Resolució de la condició d’agent urbanitzador del sector residencial Serres de Serra formulada per l’agent urbanitzador.

Se sotmet a votació la urgència per a incloure aquest punt com a extraordinari en l’ordre del dia que passaria a deliberar-se més endavant.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2) TOTAL 7, En contra: PP (1), Abstencions: Ciutadans (1)


3r.- Actes sessions anteriors, de data 24 de març i 21 d’abril de 2021.
Es passen a votació les dues actes dels plens amb data 24 de març i 21 d’abril de 2021.
S’aproven les actes per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); C’S (1) TOTAL 10

4t.-.Informe d’alcaldia.
L’alcaldessa de Serra, Alicia Tusón, després de donar la benvinguda a la nova regidor Mónica Martínez Ciudad-Real dona les gràcies al veïnat pel comportament exemplar que ha permés aconseguir el nivell 0 d’incidència en coronavirus durant les últimes setmanes. L’alcaldessa fa un repàs a les intervencions que s’estan o han executat com la neteja de barrancs, mur de l’ermita, inici obres construcció de dos aparcaments en baix la Torre, addenda al conveni per a rehabilitar l’ermita de Sant Josep i la Creu, inauguració del Museu de l’Oli, ampliació Aula de Respir. L’alcaldessa ha donat compte de la resolució del primer paquet d’ajudes del Pla Resistir amb 15 beneficiaris i 36800 euros en subvencions directes a xicotetes empreses i autònoms i que s’obrirà una segona convocatòria. S’ha informat de la reunió informativa sobre la construcció de la depuradora per al veïnat de la urbanització Torre de Portaceli que assumirà la Generalitat Valenciana i de les intervencions a la urbanització com la construcció de guals, pasos de vianants i el contracte de neteja de vials.
L’alcaldessa ha anunciat que després de la reunió amb els col·lectius festers s’ha decidit suspendre les festes patronals i que amb totes les mesures de seguretat es continuarà amb la programació cultural. En l’informe també ha anunciat la celebració del Festival de Música de Cambra de la Calderona amb 7 concerts, masterclass i la col·laboració de les bandes de música.


5é.- Dictamen sobre Modificació de crèdits núm. 16/2021, modalitat suplement de crèdits.
Es deixa el tema sobre la taula.

6é.- Proposta de l’alcaldia designació de festius locals d’índole laboral per a l’any 2022.
Se sotmet a votació la proposta d’alcaldia per a designar festius locals d’índole laboral els dies 1 i 2 d’agost de 2022, festivitats de Sant Josep i la Mare de Déu dels Àngels.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 9.

7é.- Aprovació del pla d’actuació municipal davant el risc d’incendis forestals de Serra (EXP. 482/2020).
Se sotmet a votació el pla d’actuació municipal davant el risc d’incendis forestals de Serra.
Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (1); C’S (1) TOTAL 9.

8é.- Ratificació pel ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2021: Resolució de la condició d’agent urbanitzador del sector residencial Serres de Serra formulada per l’agent urbanitzador.
Se sotmet a ratificació pel ple, l’acord votat per urgència per a la resolució de la condició d’agent urbanitzador del sector residencial Serres de Serra formulada per l’agent urbanitzador.

Vots a favor. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); Total 7, Abstencions PP (1); C’S (1) TOTAL 2

9é.- Dació de compte dels decrets d’alcaldia presidència.
Es dona compte dels decrets d’alcaldia presidència del 135 al 226 de 2021.

10é.- Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local.
Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local, de 5 de març al 7 de maig de 2021.

11é.- Precs i preguntes.