ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari ordinari 16 de desembre

1r.- Actes sessions anteriors, de data 4 d’octubre.

Se sotmet a votació l’acta del ple ordinari amb data 4 d’octubre.

S’aprova l’acta per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (3); C’S (1) PP (1); TOTAL 9.

2n.- Informe d’alcaldia.

L’alcaldessa agraeix l’assistència a aquest últim ple d’any en què se sotmetran a votació els últims pressupostos de la legislatura. Uns pressupostos basats a millorar els serveis per a la ciutadania, mantenint el control de la despesa pública i buscant l’eficiència i eficàcia en la gestió municipal i en un augment de la inversió. Uns comptes per a 2023 amb una estimació de 4.513.752,97 € el que suposa un augment de més de 920.000 € respecte a les despeses i ingressos de l’exercici anterior.
L’increment de la despesa en inversió serà de més d’un milió d’euros. 377.500 euros per a l’última fase de remodelació integral del poliesportiu municipal. Prop de 250.000 € per a la restauració interior de la torre del Señor que acabarà amb la seua rehabilitació. 120.000 euros per al pla d’asfaltat, 118.000 per a la substitució de la xarxa de clavegueram, 50.000 € per a la restauració de l’ermita, i el gimnàs municipal que inclou la compra de nova maquinària. S’inclouen 40.000 € per a l’ampliació i reforma del centre mèdic de Serra. També la compra del vehicle per al SAD, la instal·lació d’un tendal en el Ceip Sant Josep, 10.000 € per a inversió turística, inversió en el Espai Jove i la biblioteca municipal, així com en millors equipaments per a la policia local.
Uns pressupostos que aposten per la millora dels serveis en educació, als joves a través de l’Espai Jove, i el programa municipal de joventut i als majors a través de les partides de benestar social amb l’Aula de Respir i el SAD i augment de les ajudes al transport per a l’alumnat d’ensenyaments no obligatoris. A més es continuarà secundant amb subvencions als col·lectius locals.
L’alcaldessa informa el ple que pròximament es posarà en funcionament una línia d’autobús que acoste al veïnat de la urbanització Torre de Portacoeli al centre mèdic de Bétera i l’estació de metro en la mateixa localitat. Un transport gratuït gràcies a sengles subvencions de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València. També s’informa de l’aprovació de les bases que regeixen el procés de consolidació i estabilització de l’ocupació, un gran avanç per al personal juntament amb l’aprovació de la relació de llocs de treball aquesta legislatura.
L’alcaldessa informa també que per primera vegada comptem amb una brigada Emergeix amb 5 persones que ja està treballant realitzant manteniment de zones tallafocs, autoprotecció de la interfície urbà forestal o neteja de barrancs, mitigant així els riscos poblacions derivats dels incendis forestals i de possibles avingudes d’aigua.
A més informa de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta del Ceip Sant Josep que permetrà estalviar en la factura mensual de la llum dels edificis públics.

3r.- Dictamen sobre l’aprovació del pressupost municipal de l’any 2023, plantilla de personal i bases d’execució.

Es dona compte del dictamen sobre aprovació del pressupost municipal de l’any 2023, plantilla de personal i bases d’execució. Presa la paraula el regidor d’Hisenda, Borja Martínez, per a explicar a grans trets els comptes per a 2023. Informació que una vegada aprovada estarà al web municipal.

Vots a favor 8: PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (3); C’S (1) Vots en contra: PP (1).

4t.- Dictamen en relació a la proposta de modificació del registre d’emplaçaments.

S’informa i sotmet a votació la modificació del registre d’emplaçaments de la festa de Sant Roc Serra que inclou també emplaçaments amb activitat pirotècnica per als mesos d’octubre i febrer.

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (3); C’S (1) PP (1); TOTAL 9.

5é.- Sol·licitud a Turisme Comunitat Valenciana la Declaració de “les festes patronals de Serra en honor a Sant Josep i la Mare de Déu dels Àngels” com a festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana.

S’informa i se sotmet a votació la sol·licitud a Turisme Comunitat Valenciana la Declaració de “les festes patronals de Serra en honor a Sant Josep i la Mare de Déu dels Àngels” com a festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana.

S’aprova la sol·licitud per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (3); C’S (1) PP (1); TOTAL 9.

6é.- Sol·licitud a Turisme Comunitat Valenciana la declaració de la “Festa de Sant Antoni” com a festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana.

S’informa i se sotmet a votació la sol·licitud a Turisme Comunitat Valenciana la declaració de la “Festa de Sant Antoni” com a festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana.

S’aprova la sol·licitud per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (3); C’S (1) PP (1); TOTAL 9.

7é.- Assumptes extraordinaris.

Es vota la inclusió en l’ordre del dia de la la sol·licitud a la Diputació de València de la inclusió de Serra en la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere.

S’aprova la inclusió del punt per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (3); C’S (1) PP (1); TOTAL 9.

S’aprova la sol·licitud a la Diputació de València de la inclusió de Serra en la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (3); C’S (1) PP (1); TOTAL 9.

8é.- Informes trimestrals de morositat.

Es dona compte dels informes trimestrals de morositat del tercer trimestre.

10é.- Assumptes extraordinaris.

9é.- Dació de compte dels decrets de l’alcaldia presidència.
Es dona compte dels decrets de l’alcaldia presidència del 268 de 17 de juny al 420 de 16 de desembre.

10é.- Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local.
Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local, de la 25 de 8 de juliol a la 33 de 7 d’octubre.

11é.- Precs i preguntes.