ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari extraordinari 13 de juliol

Abans de començar el plenari extraordinari d’organització administrativa de l’ajuntament, l’alcaldessa, Alicia Tusón, demana als assistents guardar un minut de silenci per la dona víctima de la violència masclista assassinada al municipi d’Antella.

1r. Donar compte constitució grups polítics.

Es dona compte de la presentació dels escrits pels partits polítics amb representació per a la constitució dels grups polítics municipals i la designació de portaveus i suplents. Quedant constituïts:

PSPV-PSOE, portaveu Borja Martínez Martínez i suplent Inmaculada Bartual Carretero.
Acord per guanyar-Compromís per Serra, portaveu Salustiano Domingo Catalá.
Vox, portaveu Carlos Devís Salgado.
PP, portaveu, Mª Rosario Martínez Cáceres, suplent Carmen Francisca Arnal Arnal.
Agrupación Electoral Torre de Portacoeli, Carlos Montalbán Gómez, suplent Montse Polo Martínez.

2n. Donar compte decret d’alcaldia nomenament de tinències d’alcaldia.

Es dona compte del decret 166/2023 de 20 de juny de nomenaments de les tinències d’alcaldia que queden de la següent manera:

1ª Tinència d’alcaldia: Inmaculada Bartual Carretero.
2ª Tinència d’alcaldia: Borja Martínez Martínez.
3ª Tinència d’alcaldia: Salustiano Domingo Catalá

3r. Donar compte de la constitució de la Junta de Govern Local.

Es dona compte del decret 168/2023 de 21 de juny pel qual es constitueix la Junta de Govern que presideix l’alcaldessa i els tres tinents d’alcaldia. La junta de govern es reunirà divendres a les 13:00 hores.

4t.- Donar compte del decret de delegació de competències de l’alcaldia en la junta de govern local.

Es dona compte del decret 189/2023 de 29 de juny en el qual es deleguen en la junta de govern les següents competències de l’alcaldia:
Atorgament de llicències urbanístiques d’obra major, llicències de parcel·lació o certificat de la innecessarietat, llicències de primera ocupació i cèdules de garantia urbanística, així com altres tipus d’autoritzacions o instruments d’intervenció administrativa que els substituïsquen.
Atorgament dels instruments d’intervenció administrativa ambiental de competència municipal i canvis de titularitat d’estos.
El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses i concertació de les operacions de tresoreria que foren competència de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de les hisendes locals.
Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.
Sancionar les faltes de desobediència o per infracció de les ordenances municipals, en els casos en què d’acord amb la normativa vigent resulte de la competència de l’alcaldia.
Les competències de l’Ajuntament com a òrgan de contractació respecte de contractes i concessions i adquisició d’immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes de Sector públic.
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
Concessió d’ajudes que siguen competència de l’Alcaldia i aprovació de les Bases Reguladores de Subvencions de la seua competència.
Aquelles altres no previstes en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i que l’Alcaldia considere convenient sotmetre, puntualment, a la decisió de la Junta de Govern local

5é.- Donar compte resolució d’alcaldia delegacions.

Es dona compte del decret 171/2023 sobre delegació d’atribucions de l’alcaldia en les diferents regidores i regidors que queda de la següent manera:

ALICIA TUSÓN SÁNCHEZ (PSPV-PSOE)

Govern Intern
Seguretat Ciutadana
Patrimoni Cultural
Turisme
Recursos Humans
Urbanisme
Sanitat

INMACULADA BARTUAL CARRETERO (PSPV-PSOE)

Benestar Social i Envelliment Actiu
Festes i Tradicions
Esports
Neteja d’equipaments

BORJA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (PSPV-PSOE)

Promoció Cultural
Promoció Econòmica i Hisenda
Educació, infància i joventut.
Participació, Transparència, Modernització i innovació.

MANUELA JARAMILLO TORRES (PSPV-PSOE)

Urbanitzacions.
Igualtat i inclusió.

JUAN BAUTISTA CATALÁ CABO (PSPV-PSOE)

Obres, serveis i Gestió de l’Espai Públic
Comerç
Sostenibilitat Ambiental i Emergència Climàtica ( compartida amb Compromís per Serra)

SALUSTIANO DOMINGO CATALÁ (COMPROMÍS PER SERRA)
Agricultura
Sostenibilitat Ambiental i Emergència Climàtica (compartida amb el PSPV-PSOE).

6é.- Fixació periodicitat de les sessions plenàries.

Se sotmet a votació la proposta d’alcaldia de celebració de les sessions plenàries ordinàries de fixar-les en una per trimestre, mínim establit per la legislació vigent. Les sessions, amb independència de les extraordinàries que es puguen celebrar quedarien establides per celebrar l’última setmana de març, juny, setembre i desembre. A les 18:00 hores en els mesos de desembre i març i a les 19:00 hores en juny i setembre.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) TOTAL 6 En contra: PP (2); VOX (1), TOTAL 3; abstencions Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 2.

7é. Proposta constitució comissions informatives permanents.

Es proposa per part de l’alcaldia la constitució de dos comissions informatives permanents.

Comissió 1, especial de comptes, economia i hisenda, patrimoni, personal, transparència, règim intern, esports, joventut i festes.
Comissió 2, urbanisme i serveis, agricultura, medi ambient, educació, cultura, turisme, serveis socials i igualtat.
Les comissions estaran presidides per l’alcaldessa i la integraran 2 regidores o regidors del PSPV-PSOE i un de la resta de grups amb representació municipal.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) PP (2); VOX (1), TOTAL 9; abstencions: Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 2.

8é- Proposta nomenament representants de l’ajuntament en òrgans col·legiats.

Es proposa per part de l’alcaldia les següents representacions en òrgans col·legiats, representant i suplent:

Xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat: Juan Bta. Catalá Cabo, Salustiano Domingo Catalá.
Assemblea general del Consorci Provincial de bombers de València: Juan Bta. Catalá Cabo, Salustiano Domingo Catalá.
Consorci per a l’execució de les previssions del pla zonal de residus de les zones VI, VII i IX de la Comunitat Valenciana: Juan Bta. Catalá Cabo, Salustiano Domingo Catalá.
Junta rectora del parc natural de la Serra Calderona: Juan Bta. Catalá Cabo, Alicia Tusón Sánchez.
Consell escolar del col·legi públic Sant Josep de Serra: Borja Martínez Martínez, Inmaculada Bartual Carretero.
Mancomunitat Camp de Túria: Alicia Tusón Sánchez, Inmaculada Bartual Carretero.
Grupo Acción Local, zona 4 Túria Calderona GAL 1420: Alicia Tusón Sánchez, Borja Martínez Martínez.
Asociación Desarrollo Rural Túria Calderona: Alicia Tusón Sánchez, Borja Martínez Martínez.
Consell Agrari Municipal: Salustiano Domingo Catalá, Juan Bta. Catalá Cabo.

9é.- Proposta d’alcaldia modificació bases d’execució del pressupost 2023, número 40 i 41.

Es proposa al pleno la modificació de la base 40, de règim de dedicació dels membres de la corporació. D’aquesta manera l’alcaldessa passaria a percebre una retribució anual bruta de 42.664,37 € amb dedicació exclusiva, distribuïda en 14 mensualitats.
La primera tinència d’alcaldia i regidora delegada de Benestar Social i Envelliment actiu, Festes i Tradicions, esports i neteja d’equipaments, amb dedicació exclusiva i una retribució bruta anual de 26.953,50 €, dsitribuïda en 14 mensualitats.
El càrrec de segon tinent d’alcaldia i regidor delegat de promoció cultural, economía i hisenda, educació, infància i joventut, participació, transparència, modernització i innovació, amb dedicació exclusiva i una retribució bruta anual de 26.953,50 €, dsitribuïda en 14 mensualitats.

El primer  i segon tinent d’alcaldia passen de dedicació parcial a dedicació exclusiva.

Es proposa la modificació de la base 41, indemnitzacions per raons del servei per a les persones de la corporació que no desenvolupen les seues funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial:
Assistència a plenari de la corporació: 60 €
Assistència a Junta de Govern Local: 120 €
Assistència a comissió informativa: 50 €
Assistència a òrgans col·legiats en representació de l’Ajuntament: 60 €

Es podrà optar en el cas de despeses de desplaçament al cobrament de quilometratge per la utilització de vehicle particular i el cobrament de dieta. Quilometratge, 0,21 €/km, mitja dieta: 22,50 €, dieta completa: 45 €.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); Acord per guanyar-Compromís per Serra (1) TOTAL 6 En contra: PP (2); VOX (1), Agrupación Electoral Torre de Portacoeli (2) TOTAL 5.

10é.- Designació de festes locals d’índole laboral any 2024.

Es proposa l’1 i 2 d’agost festivitat de Sant Josep, patró de Serra i de la Mare de Déu dels Àngels, patrona de Serra.

11é. Sol·licitud d’ajuda al projecte Valencia biovaloriza de la Fundació Biodivesitat.

Es dona compte de la so·licitud de subvenció del projecte per a la gestió forestal sostenible al nostre municipi.