ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari 4 d’octubre

1r.- Actes sessions anteriors, de data 30 de juny.

Se sotmet a votació l’acta del ple ordinari amb data 30 de juny.

S’aprova l’acta per unanimitat. PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (2); TOTAL 7.

2n.- Informe d’alcaldia.

L’alcaldessa agraeix l’assistència al ple i posa l’accent en la modificació de les ordenances fiscals que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’agenda 2030 i que bonificarà el 40% de la quota íntegra de l’IBI per a les persones que implanten instal·lacions generadores d’energia renovable per a autoconsum durant els dos períodes impositius posteriors al reconeixement de la bonificació. D’acord amb aquesta també es bonifica l’Impost de Construccions, Instal·lacions i obres per valor del 40% de la quota per a aquestes instal·lacions que generen energia renovable per a autoconsum. S’anuncia també la modificació de l’ordenança per a bonificar l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Així durant els 5 primers períodes impositius des de la seua primera matriculació, es bonificarà en un 50% la quota de l’impost als vehicles elèctrics i a aquests s’afegirà un 25% de la quota anual per als vehicles les emissions oficials dels quals de CO2 no siguen superiors a 120 gr/km. D’altra banda, l’alcaldessa informa que en breu es convocaran les beques transporte per a estudiants d’ensenyaments no obligatoris i es procedirà a la contractació de 12 persones en atur gràcies als diferents programes d’ocupació de la Generalitat Valenciana. Per primera vegada es comptarà amb una brigada EMERGE amb 5 persones durant 6 mesos i 4 dones gràcies al programa Emdona també durant 6 mesos. A més, gràcies als programes Explus i Empuju s’ha contractat per a 12 mesos a tres persones més, una per a l’Escoleta Infantil Municipal i altres dos en la brigada de Serveis.


3r.- Aprovació definitiva del compte general 2021.

Es dona compte de l’aprovació del compte general de 2021 que després de la seua publicació el BOP i transcorregut el període d’exposició pública no ha tingut al·legacions i serà enviada al Tribunal de Comptes per a la seua fiscalització definitiva.

Vots a favor 5: PSPV-PSOE (4); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); Abstencions 2: PP (2).

4t.- Dictamen en relació amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la venda de pèl·lets

S’informa i sotmet a votació la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu per la venda de pèl·lets. El nou preu ve a cobrir l’augment dels costos de producció situant-se el preu del sac de 15 quilos en 4,67 € per al veïnat i en 5,84 € el preu general.

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (2); TOTAL 8.

5é.- Dictamen en relació a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles urbana.

Es dona compte del dictamen que modifica l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles urbana que bonificarà el 40% de la quota íntegra de l’IBI per a les persones que implanten instal·lacions generadores d’energia renovable per a autoconsum durant els dos períodes impositius posteriors al reconeixement de la bonificació.

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (2); TOTAL 8.


6é.- Dictamen en relació amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Es dona compte del dictamen per a la modificació de l’ordenança que regula l’Impost de Construccions, Instal·lacions i obres per a bonificar en un 40% la quota per a aquestes instal·lacions que generen energia renovable per a autoconsum.

‘aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (2); TOTAL 8.


7é.- Dictamen en relació amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Imposat Vehicles Tracció Mecànica (IVTM).

Es dona compte del dictamen per a la modificació de l’ordenança que regula l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, conegut popularment com a impost de circulació. Així durant els 5 primers períodes impositius des de la seua primera matriculació es bonificarà en un 50% la quota de l’impost als vehicles elèctrics de pila de combustible o d’emissions directes nul·les o vehicles híbrids endollables i a aquests s’afegirà un 25% de l quota anual per als vehicles les emissions oficials dels quals de CO2 no siguen superiors a 120 *gr/km.

S’aprova el dictamen per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (2); TOTAL 8.

8é.- Aprovació Pla de Mobilitat urbana sostenible

Se sotmet a votació el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per al període 2022-2026 que ha sigut fruit d’un procés participatiu entre el veïnat i que pretén millorar la mobilitat de persones i vehicles , l’accessibilitat universal, la qualitat ambiental i sonora del municipi per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

S’aprova el PMUS per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1); PP (2); TOTAL 8.


9é.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular.

Es dona compte de la Moció presentada pel Grup Popular, per la qual se sol·licita la rebaixa de l’impost sobre béns immobles del 10%, i amb efectes de l’any 2023. Després del debat entre els diferents grups es desestima la modificació.

Vots a favor de la moció 2: PP (2); vots en contra 6: PSPV PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (1).

10é.- Assumptes extraordinaris.

No existeixen assumptes extraordinaris per a incloure en l’ordre del dia.

11é.- Informes trimestrals de morositat.

Es dona compte dels informes trimestrals de morositat del segon trimestre.

12é.- Dació de compte dels decrets de l’alcaldia presidència.

Es dona compte dels decrets de l’alcaldia presidència del 251 al 367 de 2022.

1 3é.- Dació de compte de les actes de les Juntes de Govern Local.

Es dona compte de les actes de les Juntes de Govern Local, del 22 d’abril al 30 de juny.

14é.- Precs i preguntes.