ACTUALIDAD

Noticias

Nota plenari ordinari 23 de març

1r Actes sessions anteriors, de data 16 de desembre 2022 i 26 de gener 2023.

S’aproven les actes per unanimitat. PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); TOTAL 9

2n.- Informe d’alcaldia.

“Bona vesprada a totes i tots, gràcies per la vostra assistència a aquest últim ple ordinari d’aquesta legislatura 2019 2023, una legislatura complexa, la pandèmia ens va sorprendre a tots poc després de començar-la, a la qual vam haver de fer front totes i tots junts amb molta faena i dedicació i que no ha impedit portar avant els nostres projectes malgrat la pujada de preus que està dificultant algunes intervencions.
Una legislatura que també ha vingut marcada per dimissions de regidors i la no presa de possessió de l’acta d’algun càrrec electe que ha afectat a tots els partits amb representació municipal.
Ha sigut una legislatura fructífera en la qual hem aconseguit grans assoliments per a Serra. La remodelació del poliesportiu municipal Héctor Catalá ha suposat un punt d’inflexió en l’oci del nostre veïnat, els plecs de licitació de la 4 fase les aprovàrem en l’últim ple. La posada en marxa de l’Aula de Respir ha suposat un alleujament per a les famílies que poden conciliar millor les seues vides i que permet l’envelliment actiu de les persones usuàries. Les obres en el saló d’actes de la Casa de la Cultura per al gaudi dels nostres col·lectius ha sigut una altra gran aposta. Sense oblidar-nos de la seguretat, amb l’increment de la plantilla de la Policia Local i el servei 24 hores i les beques transport per a estudiants la quantia de les quals hem quadruplicat.
Hem apostat fort per la restauració del nostre patrimoni amb la torre de l’Ermita i la torre del Senyor per a la qual ja hem aconseguit finançament i la licitació del qual portem hui al ple, o el pla director del Castell que presentem demà divendres, o la creació del museu de l’oli. I hem treballat amb comerç i hostaleria en el pla de posicionament del nostre municipi com a destinació turística. Hem adjudicat ja La Llar com a centre d’allotjament turístic. Hem creat més de 115 noves places d’aparcament gratuïtes.
Treballem per la sostenibilitat, amb l’aposta per la nova planta de biomassa, el pla d’ordenació de les nostres muntanyes, la instal·lació de sensors per a previndre incendis, la renovació de part de la xarxa de clavegueram, la subhasta de pastures i aprofitaments forestals. En aquesta línia, bonifiquem l’IBI i la taxa per instal·lació de plaques solars i l’impost de circulació per als vehicles elèctrics.
A la urbanització Torre de Portacoeli hem aconseguit que la Generalitat Valenciana assumisca íntegrament el cost de la depuradora, més de 2,5 milions que no hauran de pagar el nostre veïnat de la urbanització. A més, l’ajuntament pagarà la part que li correspon de les despeses del terreny en la qual se situarà i redactarà el projecte de clavegueram. Treballarem per a trobar línies de subvenció perquè la instal·lació del clavegueram resulte el menys onerosa possible per a totes i tots.
Hem signat un conveni amb la junta rectora de la urbanització per a dotar-los de millors serveis i atenció i en matèria d’infraestructures, la nova zona infantil i urbanització del parc triangular serà una realitat molt prompte juntament amb el nou skate park que ja va obrir les seues portes. Hem continuat amb la formigonada de per als vianants i mantenim el local municipal com a canal de comunicació entre l’ajuntament i el veïnat. L’autobús gratuït que uneix dues vegades per setmana la urbanització i Bétera ja està en marxa gràcies a una subvenció.
I tot això sense pujar els impostos al veïnat, acudint a les diferents línies de subvenció, sense renunciar a ajudar a les persones i empreses en els moments més durs de la crisi i reduint el nostre deute per a poder deixar-la saldada pròximament. És cert que alguns projectes no hem pogut materialitzar-los, però també ho és que estan embastats i encarrilats.

Hem treballat pensant en el benestar de totes i tots i representant a una majoria social molt àmplia en el nostre municipi.
El temps passa ràpid i la legislatura arriba a la fi. Vull desitjar el millor en les seues vides a les persones que no es tornen a presentar, a les quals sí que ho fem espere que puguem continuar treballant i arribant a acords, defensant les nostres posicions des del respecte, la tolerància, la diversitat i la pluralitat. Espere i desitge una campanya respectuosa a l’altura del que mereix el nostre poble.
Res més per part meua, agrair-vos la vostra assistència una vegada més i gràcies.

3r.- Aprovació del projecte i plec de condicions administratives i tècniques, per a les obres de rehabilitació de l’interior de la torre del Senyor de Serra (Exp. 388/2023)

Se sotmet a votació la proposta de dictamen de la comissió nº1 especial de comptes, economia, hisenda i patrimoni, personal i règim interior, esports, joventut i festes sobre el projecte i plecs de les obres per a la rehabilitació de l’interior de la torre del Senyor de Serra. Una obra que ix a licitació per valor de 298.996,24 € i que es finança a través de dues línies de subvenció 150.000 € a través de la Generalitat Valenciana i la resta per diferents plans d’inversions de la Diputació de València.

S’aprova per unanimitat: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); TOTAL 9

4t.- Dictamen en relació amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvalua) (Expt. 461/2022)

Se sotmet a votació el dictamen amb relació amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvalua) pel qual s’adapta l’ordenança fiscal a la llei de pressupostos generals de l’estat que modifica els coeficients a l’alça, a la baixa o manté en determinats períodes.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); *UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); TOTAL 7 EN contra: PP (2);

5é.- Dictamen en relació amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la venda de publicacions i material promocional.

Se sotmet a votació el dictamen amb la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la venda de publicacions i material promocional. La modificació fa referència al preu públic per a la venda del llibre sobre la toponímia serrana que en breu publicarà l’ajuntament i que es fixa en 10 €.

S’aprova per unanimitat: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); PP (2); TOTAL 9

6é.- Dictamen en relació amb el pla local de gestió de residus domèstics i assimilables del T.M. de Serra (Exp. 800/21)

Se sotmet a votació el dictamen en relació amb el pla local de gestió de residus domèstics i assimilables del terme municipal de Serra.

Vots a favor: PSPV-PSOE (5); UNIDES PER SERRA (ESQUERRA UNIDA-PODEM) (2); TOTAL 7 En contra: PP (2);

7é.- Assumptes extraordinaris.

No hi ha assumptes extraordinaris que tractar.

8é.- Informes trimestrals de morositat.

Es dona compte dels informes trimestrals de morositat, sent el període mitjà de pagament a proveïdors de 56,85 dies.

9é.- Dació de compte dels decrets d’alcaldia presidència.

Es dona compte dels decrets d’alcaldia del 420/2022 al 58/2023.

10.- Dació de compte de les actes de les juntes de govern local.

Es dona compte de les actes de la junta de govern local de la 34 a la 43 de 2022 i la 1 i 2 de 2023.

11.- Precs i preguntes